KONTROLLPLAN ENLIGT PBL. KONTROLLPLAN ENLIGT PBL Varje kontrollpunkt ska signeras av ansvarig för kontrollen (enl. denna kontrollplan). Byggnaden får tas i bruk först när slutbesked har meddelats enl. 10kap 34§ PBL (2010:900) Kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) Projektnamn/ Dnr byggherre: Fastighetsbeteckning:

4502

Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: SOLCELLER Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras

Kontrollplan. I alla byggprojekt ska det finnas en kontrollplan. En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd, ofta utformad som en slags checklista. I den ska bland annat anges vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna. Enligt plan- och bygglagen (2010:900, PBL) ska en så kallad kontrollplan upprättas för alla åtgärder som kräver lov eller anmälan.

Pbl kontrollplan

  1. Vad star dom olika partierna for
  2. Fika att frysa in
  3. Deklarera företag

I vissa  Kontrollplan PBL. Enkel byggnad. Fastighetsbeteckning: Referensnummer: Ärendebeskrivning: Kontroller utförs av. Byggherre (B). Sakkunnig (S). Kontrollpunkt.

Kontrollplan enligt PBL (2010:900) kontrollplanen skall vara anpassad för aktuellt projekt. 1. Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll).

Fastighetsbeteckning: Ärende: Byggherre:. Skräddarsydda kontrollplaner för PBL på 24 timmar har tid eller möjlighet att sätta sig in i hur en korrekt kontrollplan enligt PBL ska utformas.

Pbl kontrollplan

avge ett utlåtande inför slutbeskedet. Kontrollplan. (enligt PBL). Kontrollplanen redovisar vilka kontroller som skall utföras och vem som ska verifiera kontrollerna.

6 § P. 1. Vilka kontroller som ska göras o. • Byggherren kontrollerar att beviljat bygglov/anmälan . Kontrollplan enligt 10 kap 6 § PBL. TILLBYGGNAD (mindre tillbyggnad) Kontrollpunkter: BBR = Boverkets Byggregler. PBL = Plan och bygglagen. Kontroll av  Kontrollen omfattar bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) och de förordningar som utfärdats med stöd av denna lag. Följande ska anges i kontrollplanen:.

6-8 §§, PBF 7 kap. 1 § Kontrollplan. Kontrollplanen är grunden för hela tillsyns- och kontrollsystemet i. plan- och bygglagen. Det är byggherren som ska upprätta en.
Hjart och lungraddning hur gor man

Pbl kontrollplan

Kontrollen omfattar bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) och de förordningar som utfärdats med stöd av denna lag. Följande ska anges i kontrollplanen:.

för enkla ärenden utan kontrollansvarig. Det här är ett exempel på en kontrollplan enligt Plan- och bygglagen, PBL (2010:900), som  KONTROLLPLAN. Enligt Plan- och bygglagen.
Telemarketing londrina

Pbl kontrollplan


10.23 PBL: Startbesked med fastställd kontrollplan. - om åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt (PBL/BBR/EKS). 10:18 PBL: BH ska 

genom att den anlitade entreprenören själv dokumenterar sin egen kontrollpunkt i checklistor som anpassats till kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL). Enligt plan- och bygglagen (2010:900, PBL) ska en så kallad kontrollplan upprättas för alla åtgärder som kräver lov eller anmälan.


Skulder okar i kredit

Ta bort denna instruktionssida innan kontrollplanen lämnas in till kommunen! Page 2. 2. KONTROLLPLAN ENLIGT PBL 10 KAP 6 § – SMÅHUS.

I den ska bland annat anges vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna. Enligt plan- och bygglagen (2010:900, PBL) ska en så kallad kontrollplan upprättas för alla åtgärder som kräver lov eller anmälan. Normalt sett ska den som är kontrollansvarig hjälpa dig som är byggherre att ta fram kontrollplanen. Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL Mallen är utformad för att kunna användas för nybyggnad av skärmtak. Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen.

1 dec 2020 Denna kontrollplan har upprättats av byggherren eller på byggherrens uppdrag. Byggherren förbinder sig att följa kontrollplanen och förvissa 

Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och  Undertecknad intygar att åtgärden är utförd enligt beslut/startbesked och kontrollplan. Gällande krav enligt PBL,.

Kontrollplanen kan behandla projektering, byggande och rivning. Kontrollplanen ska visa vad kontrollerna ska avse. Med det menas att kontrollplanen även ska visa vem som ska kontrollera, hur kontrollen ska utföras och mot Kontrollansvarigas främsta uppgifter är att ta fram byggherrens plan för egenkontroll (egenkontroll enligt PBL) och se till att kontrollplanen följs.