Rådgivning i samband med internationella katastrofer med särskilda miljösakkunniga, bidrar till minskad miljöpåverkan även om själva katastrofområdet drabbats 

898

Agenda 2030 för hållbar utveckling består av 17 globala mål för en bättre värld. Det är en handlingsplan för en hållbar framtid för människor och för vår jord. Sveriges miljömål beskriver vilka utmaningar som finns på den nationella nivån när det gälle

För att kunna nå målen måste alla nivåer i samhället arbeta för att bidra till målen, även regioner21. Naturvårdsverket tar årligen fram statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser för uppföljning av nationella och internationella klimatmål samt för internationell rapportering enligt FN:s Klimatkonvention, Kyotoprotokollet och EU:s regelverk. Miljö, Utsläpp, Klimatgaser, Växthusgaser 2017-07-03 Miljömål och handlingsplaner följs upp årligen. Miljömålsområden inom universitetet. För att kunna bedriva kunskapsutbyte och forskning på internationell nivå krävs att LiU deltar vid internationella … Umeås lokala miljömål förtydligar vad som är särskilt viktigt lokalt i Umeå utöver de nationella och regionala miljömålen. Målen ska vara vägledande för kommunens alla verksamheter och bolag, och för alla som bor och verkar i Umeå. Miljömålen är indelade i fem fokusområden; klimat, biologisk mångfald, vatten, god bebyggd miljö och giftfri miljö, som täcker in 15 av de 2017-08-17 Svenska miljömål - för ett effektivare miljöarbete, prop.2009/10:155 (pdf 1 MB) I propositionen görs en samlad redovisning av de insatser som bidrar till att miljökvalitetsmålen nås och prioriterade områden för det fortsatta arbetet lyfts fram.

Internationella miljömål

  1. Saltsjöbadens rehabilitering
  2. Världens länder bokstavsordning
  3. Nio earnings date 2021
  4. 4 veckor sammanhängande semester
  5. Landstinget västerbotten
  6. Kollektivavtal byggnads
  7. Boozt söka jobb

verksamhet är miljöcertifierat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO14001. Eller har du förbättringsförslag angående KTH:s miljöarbete? Detta förut sätter en ambitiös miljöpolitik i Sverige, men också att vi aktivt driver miljöfrågor inom EU, FN och i andra internationella sammanhang. Förhoppningsvis.

10 jun 2020 När det gäller Skyddande ozonskikt var bedömningen att de författningar och internationella överenskommelser som finns ansågs tillräckliga 

Det finns en uttalad politisk målstyrning att integrera ekosystemtjänster i beslut och planering inom svensk förvaltning, dels genom miljömålssystem och dels genomnationella och internationella strategier. att leva på. För att kunna växa klimatsmart måste miljömål förankras så att samhällsutveckling sker med fokus på hållbarhetsaspekterna. Lokala miljömål Kumla kommuns miljöprogram är uppbyggt efter de gemensamma regionala programmen, utifrån kommunens tidigare miljöprogram 2012-2018 och Kumla kommuns vision 2025.

Internationella miljömål

Sveriges nationella miljökvalitetsmål Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att ”till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”

Vi bidrar med våra erfarenheter och kunskaper för att nå en bättre havs- och vattenmiljö. Havs- och vattenmyndigheten är en av fyra myndigheter som samarbetar inom anslaget. Sveriges miljömål är ett miljömålssystem som består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål. Syftet med målen är att bidra till genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Vi har en stark internationell trovärdighet – mycket tack vare våra egna miljömål, en tydlig koppling mellan miljö- och utvecklingspolitiken och att vi vågat gå före i frågor kring skydd klimat, hav och utfasning av farliga kemikalier.

Två miljömål, ”Levande sjöar och vattendr ag” och ”Ett rikt växt och djurliv”, bedöms som möjliga att uppnå till deras slutår 2027 Hälsans miljömål 2016–2021. Vattnets miljömål 2017–2021. Grön handlingsplan 2018–2022.
Betydelsefulla

Internationella miljömål

Nationella mål. Sveriges riksdag har beslutat om sexton långsiktiga miljökvalitetsmål. De handlar bland annat om Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Hav i balans och God bebyggd miljö. Se gärna www.miljomal.se. Energimyndigheten ska verka för att uppnå generationsmålet för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt i miljömålssystemet.

Vi ser till att de håller länge och att värdefulla material återvinns. Delmål 14.c – Implementera och verkställ den internationella havsrättskonventionen [redovisas ej] Stärka bevarandet och hållbart nyttjande av haven och havsresurserna genom att genomföra internationell rätt, såsom den kommer till uttryck i Förenta nationernas havsrättskonvention (UNCLOS), som utgör den rättsliga ramen för bevarande och hållbart nyttjande av hav och havsresurser Miljömål 2030 Utgångspunkterna för Miljömål 2030 är resultatet av miljöplan 2017-2020, lärdomar från miljöarbetet 2011-2020 och målsättningarna i Agenda 2030 samt de nationella miljömålen2. Miljömål 2030 är prioriterade utifrån Västra Götalandsregionens uppdrag, Det internationella arbetet bidrar till utvecklandet av en modern kommun som är attraktiv för människor och företag. Kommunens framtida internationella arbete ska vidga kontaktnätet, bidra till kommunens utveckling och ge möjlighet till stöd via EU eller andra instanser såsom SIDA/ICLD, Svenska Institutet, Nordiska Ministerrådet m.fl.
Scania lastbilar till salu

Internationella miljömål


Miljövård och miljöarbete ger dig en introduktion till miljövård i huvudsak med inriktning på svenska förhållanden, men med vissa internationella utblickar.

Arbetet följs upp varje år internt och vartannat genom en extern revision (diplomering). Miljörapporterna är en viktig informationskälla för allmänheten, beslutsfattare, forskare och andra aktörer med intresse för miljöfrågor på internationell, nationell, regional och lokal nivå. Uppgifterna i SMP används för: • tillsynsmyndigheternas arbete • att följa upp nationella och regionala miljömål Internationella, nationella och regionala målsättningar miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.


Sorangen kollo

För att vi ska uppnå Generationsmålet så arbetar Sverige nationellt, regionalt och lokalt, men också inom EU och internationellt. Sidan senast uppdaterad: 30 

Årlig uppföljning.

3.3 Miljömål för hälso- och sjukvården En ökande och åldrande befolkning ställer höga krav på vården inom Stockholms läns landsting. Det växande vårdbehovet innebär också att miljö - belastningen ökar, både från vårdverksamheterna och indirekt genom inköp av varor och tjänster. År 2017–2021 genomför landstinget åtgärder

Arbetet följs upp varje år internt och vartannat genom en extern revision (diplomering). Det finns en uttalad politisk målstyrning att integrera ekosystemtjänster i beslut och planering inom svensk förvaltning, dels genom miljömålssystem och dels genomnationella och internationella strategier. att leva på. För att kunna växa klimatsmart måste miljömål förankras så att samhällsutveckling sker med fokus på hållbarhetsaspekterna. Lokala miljömål Kumla kommuns miljöprogram är uppbyggt efter de gemensamma regionala programmen, utifrån kommunens tidigare miljöprogram 2012-2018 och Kumla kommuns vision 2025.

Framgångar i det internationella samarbetet och EU påverkar våra miljömål positivt. Några exempel under året är skärpningen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och en minskning i 2019 års fiskekvoter för flera bestånd i Östersjön. Nationella mål. Sveriges riksdag har beslutat om sexton långsiktiga miljökvalitetsmål. De handlar bland annat om Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Hav i balans och God bebyggd miljö. Se gärna www.miljomal.se.