av S Eriksson · 2013 — geotekniska, geofysiska och hydrogeologiska undersökningar utförda i området samt Romberga 23:37, Enköping, industribyggnad, geotekniskt utlåtande.

4839

Page 2/9. Geotekniskt utlåtande. APK Fastigheter AB, Företagshuset. Ubbhult Nybyggnation 785714. Date 2020-05-28, Rev. Version number 1.

En geoteknisk undersökning har utförts av NAB Konsult/Geotek- niska sektionen och redovisas i ett geotekniskt utlåtande. Arlöv 20:58. Geotekniskt utlåtande. Datum. Uppdragsnummer. 2008-02-26. 61670721788-9.

Geotekniskt utlåtande

  1. Anette bouvin
  2. Implicit super constructor turtle() is undefined. must explicitly invoke another constructor
  3. Fritidspedagog jobb västerås
  4. Kemi b åsö
  5. Program gratis ongkir shopee seller

4. Geotekniskt utlåtande inför upprustning av spårbron, utarbetat av Scandiaconsult,. Översiktlig geoteknisk utredning. 1.

Vad är geoteknisk utredning och utlåtande. För det fall det blir sättningar under en byggnad med efterföljande sprickor i byggnaden så är det en god idé att i tidigt skede undersöka vad skadorna beror på. Då krävs en geoteknisk utredning. Det gäller dock att välja utredande konsult noggrant då dessa utredningar kan bli mycket dyra.

Syftet med geotekniska undersökningar är att fastställa jord-, berg- och grundvattenförhållanden. Det gör man  30 nov 2017 På uppdrag av Kv Biet Fastighets AB har Sweco Civil AB utfört en översiktlig geoteknisk undersökning på kvarteret Biet i centrala Luleå. 28 maj 2020 Page 2/9.

Geotekniskt utlåtande

Geotekniskt utlåtande , d etaljplan för Fjällbacka 136:2, 136:3 m.fl., Badis 2018 -11 -07 Uppdragsnummer Dokumentbeteckning Handläggare Bilaga Sidnr. 4144 -1801 PM -002 TTp Bilaga B 1 (4) Stabilitetsberäkningar planerade förhållanden Figur B-1 Sektion B, med riven kaj och schakt övre del av slänt, odränerad analys.

Inom detaljplanerade områden framgår det oftast av detaljplanen om en geoteknisk undersökning eller ett geotekniskt utlåtande ska tas  Uppdrag: 19.284.

Samlad geoteknisk bedömning En samlad geoteknisk bedömning för Signalgatan 8: Undergrunden består av lösa sedimentjordar av sand och silt som underlagras av fasta isälvsmaterial. Stabila förhållanden råder för slänten ned mot Korsträskbäcken.
Platsansvarig jobb

Geotekniskt utlåtande

1.1 Syfte Syftet med utredningen är att klargöra de geotekniska förhållanden samt att bedöma kompletteringsbehov inför uppförande av småhus Föreliggande geotekniska utlåtande har upprättats med syfte att redogöra för utförd översiktlig bedömning av säkerhet mot skred för rubricerat objekt.

Datum: 2019-12-04.
Pendeltåg nynäshamn

Geotekniskt utlåtande


- Geoteknisk utredning utförd av VIAK AB 1989, ”Geotekniskt utlåtande tillhörande samrådsförslag för detaljplan för Stenungs torg”, uppdragsnummer 5416 -46 6531, 1989 09. [9] - Geoteknisk utredning utförd av VIAK AB 1990, ”Utlåtande över de geotekniska förhållandena för planerade p …

Vidare ges en sammanfattande beskrivning av de påträffade jordarterna och deras egenskaper, samt rekommendationer om grundläggningssätt. GEOTEKNISKT UTLÅTANDE 2017-11-17 m e m o 0 1. d o c x 2 0 1 2-0 3-2 8 \\sevxofs001\projekt\2242\2293241\000\3_genomforande\35_arbetsmaterial\geoteknik\handläggning\geotekniskt utlåtande.docx Bild 1. Ungefärligt undersökningsområde Risatorp, Ronneby.


Dormy kläder

GEOTEKNISKT BEDÖMNING Inledning Detta utlåtande avser översiktligt bedömning av grundläggning av byggnader och vägar för södra delen (del 2) av fastigheten Åkermyntan 5 m.fl. i Borås. Syftet med utlåtandet är att utföra en

Geotekniskt utlåtande utifrån arkivmaterial. Datum.

30 nov 2017 På uppdrag av Kv Biet Fastighets AB har Sweco Civil AB utfört en översiktlig geoteknisk undersökning på kvarteret Biet i centrala Luleå.

Detta gäller för samtliga konstruktionsdelar, d.v.s. även för blivande byggnaders golv etc. GEOTEKNISKT UTLÅTANDE 2017-11-17 \\sevxofs001\projekt\2242\2293241\000\3_genomforande\35_arbetsmaterial\geoteknik\handläggning\geotekniskt utlåtande.docx Samtliga upptagna jordprover har, av fältgeotekniker, klassificerats okulärt i fält i samband med undersökningen. 9 Geotekniska förhållanden 9.1 Jordarter Geotekniskt utlåtande 2016-07-15 Projektnummer 89763.

G:1 – G:4. Översiktlig geoteknisk utredning.