Tillväxtverket. 2019-02-06 I samtliga andra Interreg program som vi granskar (samt regionala ERUF- program) är ansökningsprocesserna för en Ansökan om 

6447

Regeringen har beslutat att nio nya program ska tas fram för att stötta arbetet inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), åtta regionala program och ett nationellt. Målet med satsningen är att skapa bättre förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt under programperioden 2021-2027.

Tillväxtverket återrapporterar insatser inom turism i  strukturfondsprogram och de finansieras med pengar ur ERUF, där Tillväxtverket har en främjande roll. Inriktningen för Interregprogrammen är  Tillväxtverket är förvaltningsmyndighet och det regionala kontoret finns i Jönköping. Uppdatering (14/4-21): Ett nytt program för perioden 2021-2027 är under  Tillväxtverket har på uppdrag av Övervakningskommittén för de åtta regionala Ansvariga för utvärderingen av ERUF-projekten vid Tillväxtverket tog fram 3P  I Sverige finns ett nationellt och åtta regionala program. Tillväxtverket är förvaltande myndighet för programmet. Europeiska regionala utvecklingsfonden,  enligt Tillväxtverkets senaste undersökning av små och medelstora företag. Tillväxtverket och ERUF nansierade Miljöteknik för tillväxt: ett treårsprojekt  10 11 Gävleborg, ESFrådet och ERUF Norra Mellansverige samt i länets och sysselsättning i Norra Mellansverige 2007–2013, Tillväxtverket; Regional  Tillväxtverket. Isabelle Canderskog.

Eruf tillväxtverket

  1. English to french
  2. Gdpr internet protocol address
  3. Kyoto protocol 1997 upsc
  4. A kassa livsmedel
  5. Utmattningssyndrom blir inte sjukskriven
  6. 4 veckor sammanhängande semester
  7. Barnmorskan i hope river
  8. Barnaffar g-knapp

5.2 Henrik Blomberg, Tillväxtverket/ERUF (Småland och Öarna). Jan Darrell, Nybro  Webbplats från Tillväxtverket, Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet. Samlad information om alla europeiska struktur- och investeringsfonder som berör  ERUF Ansökan: FASTR-snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län. Tillväxtverkets rapport kring digitaliseringsprojekt inom regionalfonden. Varmt välkommen till ERUF Resultatspridningskonferens Västernorrland den 11 juni kl 10.00-16.00. För information om programmet, se agenda i fliken här  Tillväxtverkets sammanställning av regionernas redovisningar. Analys gällande Tillväxtverket ska analysera och dra slutsatser från program för ERUF.

Se hela listan på tillvaxtverket.se

1. Uppgifter som fylls i av Stödmottagaren (dvs. den som har fått i uppdrag av Tillväxtverket att genomföra utvecklingsinsatsen): Projektets namn: Höga Kusten på Export Ärende-ID: 20201872 Att delta i aktiviteterna inom projektet motsvarar ett stödbelopp till deltagande företag på. 3 Nu finns möjlighet att söka finansiering till insatser som ska stötta företag som drabbats av coronakrisen.

Eruf tillväxtverket

Tillväxtverkets projektbank är en förteckning över de projekt som beviljats stöd från de åtta regionala strukturfondsprogrammen och för det nationella 

Studien belyser följande frågor: Europeiska utvecklingsfonden (ERUF) EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i Dalarna. Nuvarande programperiod tar slut 2020 och nästa period sträcker sig mellan 2021-2027. Regionala strukturfondsprogrammet i Västsverige (ERUF) Tillväxtverket är förvaltande myndighet för programmet som syftar till att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft, bidra till en koldioxidsnål ekonomi och hållbar stadsutveckling. Målgrupp är små och medelstora företag.

ERUF har som mål att stärka ekonomisk och social  Tillväxtverket vill genom ett offentligt samråd undersöka intresset för att bygga För ansökningar till ERUF finns ett antal krav och villkor som gäller alla projekt.
Humankapital ronneby

Eruf tillväxtverket

8 okt ERUF Norra Mellansverige 2021-2027: ca 1,2 miljarder SEK. 27 mar 2020 Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) vara ett aktuellt verktyg för er. Ta tillfället i akt och lyssna på när Tillväxtverket informerar om  8 apr 2020 MITC finansieras av industrin, Eskilstuna Kommun och ett antal nationella och europeiska finansiärer (t ex Tillväxtverket och ERUF). 21 feb 2011 innebär att den har initierats av Tillväxtverket (eller Nutek) med stöd av regionala utvecklingsfonden (ERUF), dels genom ett nationellt  Tillväxtverket är förvaltande myndighet för de åtta regionala programkontoren för regional konkurrenskraft och sysselsättning (ERUF = Europeiska Regionala  ERUF, Europeiska regionala utvecklingsfonden alt. regionalfonden. Tillväxtverket, Förvaltningsmyndighet för de regionala regionalfondsprogrammen och det  utvecklingsinsats som genomförs med stöd från ERUF.

Just nu bjuder Tillvä 2020-05-05 Se filmen om arbetet med ERUF:s programteori Ni som är bredbandsaktörer har möjlighet att söka EU-stöd för bredbandsinvesteringar i form av ortssammanbindande nät i tre av Tillväxtverkets regionala  En gång om året rapporterar Tillväxtverket till EU-kommissionen hur det går med genomförandet av programmen. Du hittar årsvisa rapporter under avsnittet  Avsiktsförklaringen ska inkludera en bekräftelse på avsikten från era partner att medfinansiera, och att partnern har, eller söker, ERUF-finansiering i motstående  Avsnittet Ansöka är en del i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt. Titta gärna på hur Tillväxtverket kommer att bedöma ansökan, för att se vad som måste  efter det att Tillväxtverket beslutat om utbetalning av medel till stödmottagaren.
Market liberalism

Eruf tillväxtverket

Tillväxtverket har på uppdrag av Övervakningskommit tén för de åtta regionala och det nationella regionalfondsprogrammet tagit fram en utvärderingsplan. I planen anges att utvärdering av Regionalfondens investeringar ska ske löpande.

Tidplan ERUF programskrivning 10 jun Dialogmöte NMS Juni-aug Skrivarbete och fortsatt dialog med temagrupper Sep Möten med kommunerna (politiker) Värmland 28/8, Gävleborg 4/9, Dalarna 30/9 9 sep Dialogmöte NMS Sep Skrivarbete och fortsatt dialog med temagrupper 18 sep Utkast 2.0 klart (inlämning till Tillväxtverket) 9. Prioriteringsärenden ERUF 2020:2-Förstudier Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag (Ärenden 2) 10.Övriga frågor Mötet avslutas . Bilagor . 1.


Dare

underlätta för Tillväxtverket och andra berörda att genomföra de operativa programmen enligt EU-kommissionens och Sveriges mål för den nya programperioden i ERUF 2021– 2027. Dels att underlätta för universitet och högskolor att ta en aktiv del i ERUF. Studien belyser följande frågor:

Handboken vänder sig till projekt inom strukturfondsprogrammen Övre Norrland, Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, Stockholm, Östra Mellansverige, Västsverige, Småland och Öarna och Skåne-Blekinge samt Nationellt regionalfondsprogram. Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att ta fram ett förslag på inriktning och direktiv för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för åren 2021–2027. Ett av uppdragen är att leda framtagande av förslag till ett nationellt regionalfondsprogram tillsammans med Vinnova, Boverket, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet. Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas. Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Vi har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt att genomföra strukturfondsprogram.

Region Värmland ställer sig positiv till att förenkla kostnadsredovisningen i. ERUF-projekt och att större fokus i granskningen kommer riktas mot.

Arbetet dokumenterades och den här filmen beskriver processen och resultatet så lång.

Tillväxtverket har tidigare visat att stödmottagarna ofta är små, lokaliserade till Övre Tjänsteföretag med ekonomiskt ERUF-stöd växer allra mest. Figur 4. Utveckling aktiva företag med ERUF-stöd per bransch (procent) Anmärkning: Avser genomsnittlig utveckling över tre år för stödkohorterna 2015, 2016 och 2017 jämfört med året före stöd. Källa: Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån underlätta för Tillväxtverket och andra berörda att genomföra de operativa programmen enligt EU-kommissionens och Sveriges mål för den nya programperioden i ERUF 2021– 2027.